Ana Sayfa    |    Aydınlatma Metni

Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ

a. Veri Sorumlusu
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Söke Değirmencilik San. Ve Tic. A.S. (“Söke Değirmencilik” veya “Şirket”) tarafından islenmektedir.

b. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, is faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, is sürekliliğinin sağlanması faaliyetinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alim süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi talep/şikâyetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, amaçlarıyla işlenmektedir.

c. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Söz konusu kişisel verileriniz; kişisel veri isleme faaliyetinin “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin islenmesinin gerekli olması”, “Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”; “bir hakkin tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması”; “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”; “ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri islemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerinden birine yahut açık rızanıza dayalı olarak is başvuru formları, müşteri bilgi formları, Şirket’e ibraz edilen muhtelif belgeler, Şirket’e iletilen posta ve e-postalar, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, sosyal medya araçları, Şirket’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı kişi ve şirketler ile is ortakları, taşeronlar, hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar ve grup şirketleri gibi üçüncü kişiler, istihdam şirketleri ve is arama portalları, mobil uygulamalar, kurumsal iletişim hesapları ve cihazları, Şirket bilişim sistemleri ve cihazları, güvenlik kameraları, parmak izi kanalıyla toplanmaktadır.

d. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, çalışan aday/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, is faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, is sürekliliğinin sağlanması faaliyetinin yürütülmesi, Mal/hizmet satın alim süreçlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi talep/şikâyetlerin takibi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Sponsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi, ve yalnızca ilgili amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan verilerle sinirli olarak; hissedarlara, Şirket’in grup/topluluk şirketlerine, bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, is ortaklarına, tedarikçilere, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine (Şirket’in akdi veya kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbirliği yaptığı kuruluşlar: Bağımsız denetim firmaları, sigorta şirketleri, hukuk bürosu ve bankalar vb.), yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

e. Kanun’un 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki talep ve başvurularınızı iletebilirsiniz.
Başvurularınızı internet sitemizde yer alan başvuru formu doldurduktan sonra;

  • Islak imzalı olarak şahsen ulaştırabilir veya Noter kanalıyla posta adresimize gönderebilir,
  • Kayıtlı elektronik posta (KEP), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce Şirketimize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle elektronik ortamda iletebilirsiniz.

Posta adresimiz : Sazlı Mahallesi Fabrika Sok. No:2, 09260 Söke/AYDIN
KEP adresimiz : sokedegirmencilik@hs01.kep.tr
E-posta adresimiz : info@soke.com.tr

Ayrıntılı bilgi edinmek için Şirketimizin “Kisisel Verilerin Korunmasi ve Islenmesi Politikasi”ni inceleyebilirsiniz.